Mając na względzie ochronę Państwa danych osobowych oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych do nowych przepisów.

Jednocześnie informujemy, iż zostawiając kontakt na naszej stronie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Więcej informacji o polityce przetwarzania danych osobowych jest dostępne niżej:

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez nabywców towarów, odbiorców informacji handlowych oraz użytkowników strony internetowej.

1. Informacje ogólne

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami RODO a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. W jakim celu i na jakiej podstawie dane są przetwarzane?

Państwa dane obejmujące imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny , adres dostawy, numer telefonu, adres IP przetwarzamy w celu:

a) sprzedaży towarów, zamiany i zwrotu, dostawy towaru zgodnie z zamówieniem, obsługi procedury reklamacyjnej. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy. W zakresie w jakim Państwa dane osobowe znajdą się w dokumentach księgowych, będą one przez nas przetwarzane w celach i granicach wynikających z ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości a podstawą prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

b) wysyłania informacji handlowych oraz w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody.

Dane osobowe zostały nam przekazane przez Państwa dobrowolnie. Niepodanie wymaganych przez nas danych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie sprawi, że nie będziemy mogli zrealizować zamówienia lub wysyłać informacji handlowych.

Dane pozyskiwane poprzez logi serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

3. Kto może mieć dostęp do Państwa danych osobowych?

W ramach naszej struktury organizacyjnej dostęp do Państwa danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy. Dostęp do Państwa danych osobowych mają również nasi partnerzy, z którymi współpracujemy w celu obsługi procesu sprzedaży takie jak firmy świadczące usługi księgowe, firmy świadczące usługi informatyczne, firmy kurierskie, dostawca usług hostingowych, agencje reklamowe obsługujące Administratora oraz podmioty obsługujące płatności elektroniczne.

Mając na względzie ochronę Państwa danych osobowych oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych do nowych przepisów.

Jednocześnie informujemy, iż zostawiając kontakt na naszej stronie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Więcej informacji o polityce przetwarzania danych osobowych jest dostępne niżej:

4. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe jedynie przez okres konieczny do spełnienia wymogów obowiązujących przepisów prawa. Oznacza to, że możemy przechowywać Państwa dane osobowe przez uzasadniony okres nawet gdy zaprzestaniecie już Państwo korzystania z naszych usług . W szczególności dotyczy to danych niezbędnych do wypełnienia zobowiązań administratora przed organami administracji państwowej. Państwa dane będą przetwarzane do czasu ich usunięcia lub wycofania przez Państwa zgody z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

5. Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?

Odbiorcami Państwa danych mogą być nasi partnerzy, z którymi współpracujemy łącząc produkty i usługi, działające na naszą rzecz na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych.

6. Czy Państwa dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Przekazanie danych na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach współpracy z usługodawcą ( usługi call center) na terytorium krajów wspólnotowy UE na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie zgodnie z RODO a usługodawca zapewnia poziom zabezpieczenia danych zgodny z procedurami RODO.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do innego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Polityka bezpieczeństwa, czyli jak chronimy Państwa dane:

Szanujemy Państwa prawo do ochrony prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dane osobowe udostępniane dla celów realizacji zamówienia, jak również udostępniane w korespondencji e-mail wysyłanej na adresy firmowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Komputery, na które przychodzi Państwa korespondencja elektroniczna i na których przechowywane są Państwa dane, posiadają szereg zabezpieczeń obejmujących m.in. zabezpieczenie urządzeń w zamykanych pomieszczeniach dostępnych jedynie dla osób uprawnionych do przetwarzania danych, stosowanie haseł zabezpieczenia , stosowanie licencjonowanego, stale aktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz zapór sieciowych, stosowanie licencjonowanych, systemów operacyjnych oraz oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej, zabezpieczenie komputerów przed niepowołanym podglądem ekranu przez osoby nieuprawnione (polityka czystego ekranu).

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo podmioty, które przetwarzają je w oparciu o zawarte przez Administratora umowy o powierzeniu przetwarzania danych, obligujące partnerów do zachowania należytego poziomu zabezpieczenia danych.

Administrator deklaruje, że wdrożył wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych osobowych, które przetwarza, a także by zapobiegać ich utracie, modyfikacji i/lub dostępowi ze strony nieupoważnionych osób trzecich.

8. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

W celu modyfikacji lub żądania usunięcia danych prosimy o dokładne sprecyzowanie jakich danych żądanie dotyczy oraz jaki jest pożądany sposób modyfikacji danych (np. zmiana danych osobowych, całkowite usunięcie danych osobowych z bazy danych).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

9. Prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważacie Państwo że przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

10. Czy Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu ich profilowania lub innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Nie profilujemy Państwa danych osobowych ani nie zamierzamy w inny sposób podejmować decyzji dotyczących Państwa preferencji na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej informacji w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony przetwarzania danych osobowych.